Algemene voorwaarden

1. Verplichtingen Opdrachtgever 1.1 De opdrachtgever dient zorg te dragen dat de inboedel transportwaardig verpakt is (behalve bij full-service). De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen. 1.2 Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken (behalve bij full-service). 1.3 Kleine voorwerpen (snuisterijen, lampen, potten, enz.) moeten op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (behalve bij full-service). Indien dit niet het geval is, mag All in One Transport weigeren deze te verhuizen of gebeurt vervoer hiervan op eigen risico. 1.4 Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn. Indien dit niet het geval is, mag All in One Transport weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer hiervan op eigen risico 1.5 Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet vies mogen worden. 1.6 Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld etc. dienen te allen tijde onder toezicht van deopdrachtgever te blijven.1.7 Demontage en montage van meubels dient de opdrachtgever op voorhand te melden (behalve bij full-service). 1.8 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende parkeerruimte voor de verhuiswagens en aanhangers. Als er voldoende parkeerplek is vrijgehouden blijft het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om voldoende parkeergeld te betalen. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een (eventuele) ontheffing ligt bij de opdrachtgever tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever door All in One Transport aangevraagd moet worden. Wanneer er geen ontheffing is aangevraagd zijn alle eventuele voortvloeiende kosten hiervan voor de rekening van de opdrachtgever. 1.9 De opdrachtgever is indien nodig verantwoordelijk voor de toegang tot de verhuishaak/hijsbalk evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden. Takelen is altijd op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. 1.10 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschermen van alle vloerdelen waar inboedel over verhuisd dient te worden, dit geldt tevens voor de gehele doorgang van de inboedel op alle adressen die All in One Transport namens opdrachtgever aandoet. Houten en stenen vloeren zijn fragiel en dienen door de opdrachtgever afdoende beschermd te worden. Schade aan vloerdelen zijn altijd op eigen risico van de opdrachtgever. 1.11 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beplanting die eventuele belemmering voor de verhuizing kan veroorzaken (hoge hagen, grote bomen, enz.) All in One Transport snoeit geen bomen noch hagen. 1.12 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om aan te bieden, te laten verpakken of te laten vervoeren: a. Zaken waarvan het voorhanden hebben een strafbaar feit oplevert b. Ontvlambare of ontplofbare stoffen c. Zaken waardoor schade aan het milieu – bijvoorbeeld aan lucht, ondergrond of bodemwater – ontstaan of redelijkerwijs kan ontstaan. (Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de wet milieubeheer Transport en Opslag) d. Aan bederf onderhevige zaken of levende have. e. Zaken waarvoor van overheidswege vergunning is vereist. Opdrachtnemer kan dergelijke zaken eventueel toestaan, mits opdrachtgever vooraf aantoont over de nodige vergunningen te beschikken. 2 Betalingsverplichtingen 2.1 De opdrachtgever, dan wel de aangegeven contactpersoon dient over voldoende betalingsmogelijkheden te beschikken om de totale financiële som van de verhuizing direct achteraf te voldoen. 2.2 Bedrijven kunnen in overeenstemming met All in One Transport per factuur betalen, waarbij voorafgaand aan de verhuizing een KvK-uittreksel en kopie ID bewijs van opdrachtgever of gemachtigde wordt overlegd. Particulieren kunnen niet per factuur betalen. 2.3 Als betaling uitblijft zijn eventuele incassokosten en rentes voor rekening van de opdrachtgever. Indien het noodzakelijk blijkt om voor het incasseren van de ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen zullen alle kosten die verbonden zijn aan gerechtelijke procedures (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, advocaatkosten en alle bijkomende en aanverwante kosten) komen voor rekening van de opdrachtgever. 2.4 Wanneer er tijdens de verhuizing en/of de afrekening blijkt dat de opdrachtgever en/of aangegeven contactpersoon niet beschikt over voldoende financiële middelen om en/of weigert de volledige totaalsom van verhuizing te voldoen staat All in One Transport volledig in zijn recht om (een deel) van de inboedel zich toe te eigenen ter onderpand van het totaalbedrag. Deze in beslagname valt onder het retentie recht en kan nimmer worden beschouwd als onrechtmatige toe-eigening. Indien er na 6 maanden verstrijken van het betalingstermijn nog goederen van de verhuizing in het bezit zijn van Opdrachtnemer staat deze volledig in zijn recht om de goederen te verhandelen ten behoeve van (een deel) van de verschuldigde totaalsom te bekostigen. 2.5 Voor elke (volledige) verhuizing wordt bij een verhuizer tenminste 1 uur afgerekend. Bij twee verhuizers tenminste 2 uur en bij drie verhuizers tenminste 3 uur. Buiten Amsterdam wordt er vanaf Amsterdam tot terugkeer gerekend. 2.6 Opdrachtgever mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. De factuur dient ten alle tijden te worden voldaan ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient achteraf geregeld te worden. 2.7 Voor 09.00 uur, na 21.00 uur en/of op zon- en feestdagen behoud All in One Transport zich het recht een aangepast tarief te hanteren. 2.8 De verhuislift wordt minimaal voor 2 uur afgerekend, tenzij expliciet anders vermeld door All in One Transport 2.9 Indien de opdrachtgever besluit de verhuizing te annuleren dient dit minstens 24 uur van tevoren kenbaar te worden gemaakt. Binnen 24 uur voor aanvang wordt bij een gereserveerde verhuizer tenminste 1 uur in rekening gebracht. Bij twee verhuizers tenminste 2 uur en bij drie verhuizers tenminste 3 uur.3 Aansprakelijkheid en schade 3.1 All in One Transport is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing ontstaan tijdens het transport en het in- en uitladen van de goederen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.2 Er wordt verhuisd via de trap en/of inpandige lift indien er geen andere mogelijkheid bestaat. All in One Transport is in alle gevallen vrijgesteld van aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen, de lift en inboedel. 3.3 In geval van schade dient de opdrachtgever in aanwezigheid van All in One Transport deze schade te specificeren en dit schriftelijk te laten vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van All in One Transport 3.4 Bij schade bedraagt het eigen risico voor de opdrachtgever €500,- per gebeurtenis. 3.5 Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden vallen niet onder aansprakelijkheid. 3.6 Goederen die in de transportmiddelen geplaatst worden door iemand anders dan All in One Transport zijn niet verzekerd. 3.7 In geval van schade aan een verzekerd voorwerp, voortkomend uit een gewaarborgd risico, zal de schadevergoeding door de verzekeraars verschuldigd, de herstellings- of restauratiekosten der beschadigde voorwerpen, zoals voorzien in het expertiseverslag, niet te boven gaan. Hierdoor is elke waardevermindering die de goederen, na reparatie of restauratie zouden hebben, uitgesloten van de verzekering. 3.8 In geval de door onderhavige polis verzekerde voorwerpen een paar of een serie vormen verzekerd voor hun totale waarde, zal de waarde van elk voorwerp berekend worden door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen die het paar of de serie vormen. 3.9 All in One Transport is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de opdrachtgever. 3.10 All in One Transport is nimmer aansprakelijk voor materiële en/of lichamelijke schade aan de opdrachtgever en/of, zijn/haar extra mankracht. 3.11 Voor het gebruik van de verhuislift dienen kozijnen vrij gemaakt te zijn en moeten ramen volledig open kunnen of gedemonteerd worden. Bij gebruik/bestelling geeft opdrachtgever akkoord voor het plaatsen van de verhuislift tegen het gebouw. Opdrachtgever vrijwaart All in One Transport van alle eventuele schade aan het gebouw door het gebruik van de verhuislift en/of het uitvoeren van de werkzaamheden. 3.12 Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een (voorgaande) verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden en incorrect opgegeven informatie (van de voorgaande/huidige/volgende opdrachtgever) vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding. Tevens vormen eerdergenoemde oorzaken een logische uitloop van de gegeven aanvangstijd. 3.13 All in One Transport behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, in geval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van All in One Transport 3.14 Het verhuizen van items zwaarder dan 100kg geschiedt te allen tijde op eigen risico van de opdrachtgever. Het verhuizen van dusdanig zware inboedel/vracht dient voor aanvang van de verhuizing gemeld te zijn bij All in One Transport Het verhuizen van dergelijke items dient met minimaal 3 verhuizers te geschieden. Het staat All in One Transport vrij dergelijke items te weigeren. 4 Overige voorwaarden 4.1 Het is All in One Transport te allen tijden toegestaan items te weigeren zonder opgaaf van reden. 4.2 Bij windsnelheden van meer dan 60km/uur behouden wij het recht verhuizingen met touw & blok of lift te verplaatsen naar een andere datum. 4.3 Bij een verhuizing dient voldoende mankracht aanwezig of besteld te zijn waaronder minstens 1 vakkundige verhuizer. Zware objecten zoals wasmachines dienen vakkundig met genoeg mankracht verhuisd te worden. All in One Transport behoudt zich het recht extra hulp aan te rekenen indien er een tekort aan mankracht aanwezig is. 4.4 Problemen en/of klachten tijdens de opdracht dienen direct gemeld te worden bij de eindverantwoordelijke manager op het kantoor van All in One Transport Er kunnen alleen toezeggingen door het management op kantoor worden gedaan, welke altijd schriftelijk worden bevestigd. 4.5 Als door onvoorziene omstandigheden het touw & blok en/of de verhuislift niet geplaatst kan worden, kan een andere lift en/of meer mankracht opgeroepen worden met de bijhorende extra kosten. 4.6 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en/of toezeggingen zijn voor All in One Transport slechts bindend indien deze door haar uitdrukkelijk voor aanvang van de verhuizing schriftelijk zijn bevestigd. 4.7 All in One Transport behoudt zich het recht om pauze te nemen gedurende de verhuizing. Deze pauze wordt niet in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 4.8 All in One Transport behoudt zich het recht om, bij uitzonderlijke omstandigheden, de planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen. All in One Transport zal u bij wijzigingen daags tevoren hiervan op de hoogte brengen